fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดการเรียนรู้ล่าสุด


image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 36 ฤดูร้อน

หน่วยที่ 36 ฤดูร้อน

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:18

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 35 แผนปริมาตร น้ำหนัก

หน่วยที่ 35 แผนปริมาตร น้ำหนัก

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:18

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 34 รักการอ่าน

หน่วยที่ 34 รักการอ่าน

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:17

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว

หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:17


image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 32 แรงและพลังงาน

หน่วยที่ 32 แรงและพลังงาน

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:16

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 31 ฤดูหนาว

หน่วยที่ 31 ฤดูหนาว

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:16

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน

หน่วยที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:15

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 29 วันครู

หน่วยที่ 29 วันครู

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:15


image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 28 รูปร่างรูปทรง

หน่วยที่ 28 รูปร่างรูปทรง

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:15

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 36 ฤดูร้อน

หน่วยที่ 36 ฤดูร้อน

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 10:02

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 35 แผนปริมาตร น้ำหนัก

หน่วยที่ 35 แผนปริมาตร น้ำหนัก

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 10:01

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 34 รักการอ่าน

หน่วยที่ 34 รักการอ่าน

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 10:01