คลังสื่อการศึกษาแบบปิด

CER (Close Educational Resources)

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์