fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1321 รายการ


image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 Family

หน่วยที่ 2 Family
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 12:22

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

สื่อ หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 1 Self
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 12:22

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แบบประเมิน ภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 1 Self
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 12:22

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 1 Self
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 12:22


image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 Self

หน่วยที่ 1 Self
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 12:21

image
ภาษาอังกฤษ1 (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 School

หน่วยที่ 3 School
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:55

image
ภาษาอังกฤษ1 (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 Family

หน่วยที่ 2 Family
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:54

image
ภาษาอังกฤษ1 (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 Self

หน่วยที่ 1 Self
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:54


image
ภาษาไทย2 (ภาคเรียนที่1)

ฝึกทักษะพัฒนานาการอ่าน – เขียน

ฝึกทักษะพัฒนานาการอ่าน – เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:11

image
ภาษาไทย2 (ภาคเรียนที่1)

หน่วยที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย

หน่วยที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:09

image
ภาษาไทย2 (ภาคเรียนที่1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน

หน่วยที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:09

image
ภาษาไทย2 (ภาคเรียนที่1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อสาร

หน่วยที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:09


image
ภาษาไทย2 (ภาคเรียนที่1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 รู้จักอาขยาน

หน่วยที่ 5 รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:08

image
ภาษาไทย2 (ภาคเรียนที่1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก

หน่วยที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:08

image
ภาษาไทย2 (ภาคเรียนที่1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก

หน่วยที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:07

image
ภาษาไทย2 (ภาคเรียนที่1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 อ่าน เขียน เรียนเรียนภาษา

หน่วยที่ 2 อ่านเขียนเรียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 11:07


image
ภาษาไทย2 (ภาคเรียนที่1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ฉันรักโรงเรียน

หน่วยที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 2
12 ต.ค. 2561 : 11:06

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 Healthy Living

หน่วยที่ 1 Me & My Family
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 10:07

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 School Life

หน่วยที่ 1 Me & My Family
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 10:06

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 Me & My Family

หน่วยที่ 1 Me & My Family
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 10:06