fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1321 รายการ


image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:27