fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1321 รายการ


image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:48

image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความ ย่อตามคิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:40

image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งดงามสำนวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งดงามสำนวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:39

image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:39


image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:38

image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:38

image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:36

image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:34


image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยย่อยที่ 1 การแยกสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 09:44

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติของสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 09:43

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยย่อยที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 09:43

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 09:42


image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยย่อยที่ 3 ระบบร่างกายมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 09:41

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยย่อยที่ 2 อาหารกับการรับประทานอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 09:40

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยย่อยที่ 1 การเจริญเติบโตของมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 09:40

image
คณิตศาสตร์ 1 (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 จำนวน

หน่วยที่ 1 จำนวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 19:45


image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 เวลา

หน่วยที่ 5 เวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 19:39

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 แบบรูป

หน่วยที่ 4 แบบรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 19:38

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 เรขาคณิต

หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 19:38

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 จำนวน

หน่วยที่ 1 จำนวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 5
12 ต.ค. 2561 : 19:38