fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1362 รายการ


image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 1
17 ก.ย. 2561 : 11:32

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่

หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 1
17 ก.ย. 2561 : 11:30

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 25 เทคโนโลยีและการสื่อสาร

หน่วยที่ 25 เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 1
17 ก.ย. 2561 : 11:30

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 1
17 ก.ย. 2561 : 11:29


image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย

หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 1
17 ก.ย. 2561 : 11:28

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 21 กลางวัน กลางคืน

หน่วยที่ 21 กลางวัน กลางคืน

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 1
17 ก.ย. 2561 : 11:28

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 20 ลอยกระทง

หน่วยที่ 20 ลอยกระทง

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 1
17 ก.ย. 2561 : 11:27

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย

หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 1
17 ก.ย. 2561 : 11:18


image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:54

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่

หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:54

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 25 เทคโนโลยีและการสื่อสาร

หน่วยที่ 25 เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:53

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:53


image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย

หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:52

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 21 กลางวัน กลางคืน

หน่วยที่ 21 กลางวัน กลางคืน

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:51

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 20 ลอยกระทง

หน่วยที่ 20 ลอยกระทง

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:46

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย

หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:45


image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 18 การคมนาคม

หน่วยที่ 18 การคมนาคม

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:18

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 17 สัตว์น่ารัก

หน่วยที่ 17 สัตว์

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:17

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 16 ดิน หิน ทราย

หน่วยที่ 16 ดิน หิน ทราย

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:17

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก

หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:17