fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 35 แผนปริมาตร น้ำหนัก

[ รายวิชาปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 35 แผนปริมาตร น้ำหนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 08:47


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 35 แผนปริมาตร น้ำหนัก แผนการสอนหลัก 397 736
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 35 แผนปริมาตร น้ำหนัก สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 255 541