fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 รู้จักอาขยาน

[ รายวิชาภาษาไทย1 (ภาคเรียนที่1) ]
หน่วยที่ 5 รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
11 ต.ค. 2561 : 19:45


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 รู้จักอาขยาน แผนการสอนหลัก 422 2243