fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ ๘ อ่านจับใจความตามคิด

[ รายวิชาภาษาไทย5 (ภาคเรียนที่ 1) ]
หน่วยที่ 8 อ่านจับใจความตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
11 ต.ค. 2561 : 19:44


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 8 อ่านจับใจความตามคิด แผนการสอนหลัก 563 1047